Terapiformer

Tryghed og tillid


Jeg har fokus på at skabe en god relation og et tillidsfuldt rum, hvori du kan føle dig tryg, og har mod på arbejde med dig selv og det du oplever udfordrende. Valget af psykoterapeutisk metode afhænger af din problemstilling, dine ønsker og det vi i fællesskab finder giver mening for dig.


Fokus vil først og fremmest være på det, der hindre dig i at leve det liv du ønsker, og på de problemer du møder i din dagligdag. Din livshistorie kan være relevant at inddrage afhængig af din problematik, ofte er der en sammenhæng mellem de vanskeligheder vi møder i det nuværende liv, og de oplevelser og erfaringer vi har haft gennem livet.Terapien vil ofte tage udgangspunkt i følgende metoder:


Acceptance and Commitment Therapy - ACT


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en nyere metode inden for gruppen af kognitiv adfærdsterapi. ACT er en evidensbaseret teori og metode, hvilket betyder, at der findes videnskabelig belæg for, at metoden er effektfuld i behandlingern af en række psykiske vanskeligheder.


I vores søgen efter at leve et lykkeligt liv bruger vi mange kræfter på undgåelse og på kontrol af det smertefulde og ubehagelige i vores liv. Ofte bliver kampen for at undgå ubehaget en del af problemet, og medvirker til at forstærke de ubehagelige tanker og følelser. Eksempler på dette kan være, at vi isolerer os fra andre mennesker for at undgå ubehagelige følelser af ikke at være god nok, eller vi drikker alkohol for at dulme oplevelsen af angst og ensomhed. 


Med ACT forsøger man at udvikle en livsforbedrende evne også kaldet psykologisk fleksibilitet. Det vil sige evnen til bevidst at være i kontakt med nuet, forholde sig accepterende til både det positive og negative i livet, for der igennem at kunne bevæge sig i retning af en mere meningsfuld og værdibaseret tilværelse. Meget af det vi som mennesker kæmper med, er ofte en naturlig del af livet og et grundvilkår for os alle. Hvis vi accepterer det uundgåelige, og forsøger at kæmpe mindre imod, kan vi på mere konstruktiv og hjælpsom vis håndtere livets udfordringer. Som en sidegevinst kan vi opleve, at det psykiske ubehag optager mindre af vores opmærksomhed, samt at vi i højere grad kan fortage mere værdibaserede handlinger.


Mindfulness-baseret Stress Reduktion - MBSR


Mindfulness kan forstås som evnen til at forholde sig bevidst til sine oplevelser og på en måde, som kan være mindre dømmende og mere åben, nysgerrig og venlig overfor de tanker, følelser og kropslige fornemmelser der kommer og går. Mindfulness anvendes i terapien med det formål, at træne din opmærksomhed til at være mere nærværende og accepterende overfor dig selv og andre, overfor tingene som de er, både de behagelige og ubehagelige.


Mindfulness handler om at give plads til livet der, hvor det reelt udfolder sig, nemlig i nuet. Vi er ofte optaget af tanker om fremtiden, forventninger og bekymringer om hvordan det vil gå, eller vi er optaget af fortiden og af ting vi fortryder eller grubler over. Det er helt normalt at blive fanget ind af tanker og følelser forbundet med fortiden og fremtiden, men når vores opmærksomhed er optaget af grublerier, bekymringer og forventninger om alt det, der har været eller måske vil komme, så er det vanskeligt at være nærværende i kontakten med andre, verden omkring os og ikke mindst os selv.


Når vi træner mindfulness øges vores evne til at vende opmærksomheden mod livet som det leves lige nu, og i mindre grad lade os rive med af strømmen af tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Den eneste måde vi reelt kan påvirke fremtiden, er ved at tage ejerskab over det nuværende øjeblik. Ved at være nærværende i øjeblikket vil det næste øjeblik kunne opleves ganske anderledes.


Mindfulness er i lige så høj grad hjertetræning som opmærksomhedstræning, det vil sige at kunne være opmærksom på en venlig og omsorgsfuld måde overfor tanker, følelser og kropslige fornemmelser og overfor livet som det udfolder sig. Kroppen er et vigtigt redskab i MBSR. Ved at træne opmærksomhed på kroppen, træner du din evne til at være mere nærværende. Kropslige øvelser i form af bl.a. mindful yoga og træning af kropsbevidsthed indgår derfor naturligt i arbejdet med mindfulness.


Compassion Focused Therapy - CFT


CFT eller medfølelsesfokuseret terapi har fokus på at udvikle evnen til at kunne berolige sig selv, fremme følelser af indre tryghed samt evnen til at rette venlighed og omsorg mod sig selv. Det vil sige at kunne blive berørt af og være åben overfor egen lidelse, og ikke forsøge at undgå eller løsrive sig fra den. Selvmedfølelse kan fremme accept af, at livet ikke altid bringer det man ønsker, eller det man ønsker at være. Dette kan generere følelser som venlighed og omsorg og dermed et bedre afsæt til at håndtere modgangen i livet.


At kunne være selvmedfølende indebærer desuden at genkende egne oplevelser, som en del af et fælles medmenneskeligt aspekt frem for at isolere sig i egen smertefulde verden. Når vi oplever egne fejl og mangler, får det ofte andre til at fremstå mere ufejlbarlig, og vores egen smerte og besvær overskygger alt andet. At være menneske er ensbetydende med at være dødelig, sårbar og fejlbarlig. Ved at anerkende at tanker, følelser og handlinger påvirkes af omstændigheder som man ikke er herre over, såsom opvækstbetingelser, andre menneskers handlinger og forventninger mm., opstår der en forståelse af, at mennesker eksisterer som en del af en gensidig årsags- og effekt sammenhæng.


Accept, mindfulness og selvmedfølelse er måder at være med sig selv og livet på, som er tæt relaterede. Til sammen former de et forhold til vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som er mindre undgående og mindre komplekst og i stedet mere opmærksomt, accepterende og medfølende.


Kognitiv Adfærdsterapi - KAT


I kognitiv adfærdsterapi (KAT) er der fokus på de tankemønstre, der kan være styrende for dine følelser, handlemåder og for udviklingen af psykiske vanskeligheder. I kognitiv adfærdsterapi arbejdes der primært med tænkningen (erindringer, forestillingsbilleder, fantasier mm.) og de handlemønstre som udspringer af dette. Jeg anvender redskaber fra kognitiv adfærdsterapi sammen med nyere kognitive metoder, som f.eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT).


Hypnoterapi - Klinisk Hypnose


Hypnoterapi eller klinisk hypnose er en terapeutisk arbejdsmetode, som supplerer de metoder jeg i forvejen benytter under terapi. En hypnotisk tilstand er en ændret bevidsthedstilstand. En tilstand af koncentreret eller fokuseret opmærksomhed også kaldet trance tilstand. At være i trance er et fænomen som vi kan genkende fra dagligdagen – f.eks. at falde i staver, flyde hen i dagdrømme, meditere, lytte til musik eller når du er lige ved at falde i søvn.


Under hypnose er vores opmærksomhed mere indsnævret, således at graden af opmærksomhed på det der er i fokus, er højere end ved almindelig bevidsthed.

Ved hjælp af den koncentrerede opmærksomhed er det muligt at udforske din indre verden, samt din forståelse af den ydre verden. At løsne op for mere fastlåste og uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, som kan vise sig at være vanskelige at nå ind til via mere traditionelle psykoterapeutiske metoder. Via hypnoterapi er det muligt at komme i kontakt med følelsesmæssige og kropslige reaktioner, som ligger på et dybere bevidstheds niveau, f.eks. at tage kontakt til tidligere oplevelser og hvis nødvendigt, bearbejde disse under trygge forhold. En anden måde at arbejde med hypnoterapi kan være at tilføre eller fremme ressourcer, som kan hjælpe dig til at tage retning mod dine værdier og mål i livet.


Mange af de automatiske tanker og reaktioner vi har, består ikke kun af ord, men kan opleves som mentale forestillinger af billeder, lyde, dufte, kropslige fornemmelser mm. Den mere bevidste evaluering af vores oplevelser er mere undertrykt under hypnose, hvilket giver plads for den mere oplevelsesorienterede metode, som hypnose er. I en hypnotisk tilstand kan du på samme tid være både afslappet og koncentreret. Hvor dyb en trancetilstand du kommer i, afhænger af individuelle faktorer, de umiddelbare omstændigheder og af behandlingsformen. Ligesom med alt andet terapi, skal du først og fremmest tage en aktiv beslutning om, at ønske at arbejde med hypnoterapi.


Somatisk Traume Terapi


Når vi udsættes for fare, reagerer vi oftest instinktivt med flugt eller kamp. Hvis ingen af disse muligheder lykkedes, kan vi reagerer med fasttfrysning. Langt de fleste svære bealstninger vi oplever i livet, formår vi at få berabejdet og leve videre med erindring om, uden at de hindre os i at leve det liv vi ønsker. Traumer som ikke er bearbejdet, kan resultere i en lang række vanskeligheder som f.eks. angst, depression, hukommelsesproblemer, koncentrationsvanskeligheder, søvnbesær og kroniske smerter. Symptomer der kan være tegn på, at kroppen stadig er i alarmberedskab efter den traumatisk oplevelse. Normalvis er vores krop i stand til at genvinde balancen, men nogle mennesker kan af forskellige årsager være mere såbare og måske er traumet af en sådan karakter, at det kan være svært at overvinde.


Formålet med traume terapi er først og fremmest, at arbejde med de vanskeligheder som traumet har forårsaget, eksempelvis ved at arbejde med de sansemæssige oplevelser, som mærkes i kroppen. Traumet sidder ikke i selve den traumatiske begivenhed, men lagres i kroppen, i nervesystemet. Via traume terapi kan man arbejde med at frigøre de instinktive reaktioner, som opleves i kroppen, udvikle nye kognitive og kropslige ressourcer og derved nye handlefærdigheder.


En anden vigtig del af traume terapi er at skabe forståelse for de reaktionsmønstre, der er forbundet med at have oplevet noget traumatisk. Hvis tilstanden har stået på i længere tid, kan det have fået negative konsekvenser for kontakten til familien og de nære relationer, for arbejdet eller uddannelsen, for generel udfoldelse og livsglæde. At skabe håb om forandring og tage indledende skridt i retning af det du oplever er værdifuldt, er en del af traume terapien.

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

  Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K |  8000 Aarhus C. |  mobil: 60 822 922  |  www.psykologiaarhus.com